دعای فرج
ztfhtbji9xir1g6d9tz.jpg

زنان و مردا ن بخوانند
Untitled 2

یکصد فرق بین احکام مردان و زنان

جابربن یزید جعفى مى گوید: از امام باقر علیه السلام شنیدم که فرمود:

1 و 2 - بلند اذان و اقامه گفتن بر زنان در حضور اجنبى جایز نیست .


3 و 4 - رفتن زنان به نماز جمعه و جماعت مکروه است .


5 و 6 - عیادت مریض و تشییع جنازه بر زنان استحباب ندارد، ولى بر مردان مستحب مؤ کداست .


7 و 8 - بلند گفتن تلبیه در حین محرم شدن ، و هروله و دویدن در سعى بین صفا و مروه بر زنان لازم

نیست .
9
و 10 - بوسیدن حجرالاسود یا دست کشیدن بر آن ، و داخل خانه کعبه شدن براى زنان استحباب

ندارد.
11 - حلق
و سر تراشیدن براى محل شدن زنان لازم نیست ، بلکه باید مقدارى از موى سر را بچینند.

(17)

12 - زن نباید عهده دار منصب قضا باشد.


13 - زن نمى تواند متصدى امرى از امور حکومتى شود که نیاز به اعمال قدرت دارد.


14 - زن در امور نظامى نباید طرف مشورت قرار بگیرد.


15 - مباشرت در قربانى حج بر زن لازم نیست مگر در حال اضطرار.


16 - زن در وضوء از باطن ذراع آغاز به شستن مى کند و مرد از ظاهر ذراع .


17 - مسح سر از زیر چادر، مقنعه یا روسرى جایز است .


18 - زن مستحب است در حال قیام نماز ، دو پا را به هم بچسباند، در حالى که براى مرد استحباب

دارد پاها را از سه انگشت تا یک وجب فاصله دهد.


19 - مستحب است مرد در حال قیام نماز دستهایش را پایئن بیاورد، و زن بازوانش را به سینه

بچسباند.
20 - مستحب است ز
ن در حال رکوع دستش را روى ران خود قرار دهد، و مرد باید دستش را روى

زانویش قرار دهد.
21 - مستحب است ز
ن هنگام سجده رفتن ابتداء بنشیند و بعد سجده کند.


22 - همچنین هنگام سر بر داشتن از سجده ابتدا بنشیند، و سپس برخیزد.


23 - مستحب است در حال سجده زنها آرنجها و شکم را بر زمین بگذارند و اعضاء بدن را به یکدیگر

بچسبانند. ولى در مردها مستحب است آرنجها و شکم را به زمین نچسبانند و بازوها را از پهلو جدا

نگاه دارند.
24 - ه
نگام تشهد مستحب است زنان دو پاى خود را بلند کنند و رانهاى خود را بهم بچسبانند.


25 - هنگام گفتن تسبیحات اربعه مستحب است انگشتان را بهم بچسبانند.


26 - هر گاه زن بخواهد با خداى خویش راز و نیاز کند، بهتر است دو رکعت نماز بجاى آورد. سپس با

سر برهنه دعا کند. البته در صورتى که مشرف نباشد. خداوند دعاى او را اجابت ، و حاجت او را بر

طرف فرماید، و او را ماءیوس و نا امید نگرداند

.
27 - غسل جمعه براى ز
ن در سفر مکروه ، و براى مرد مستحب است .


28 - گواهى زنان در مورد اجراء حدود پذیرفته نمى شود.


29 - گواهى زنان در طلاق مسموع نیست .


30 - گواهى زنان در آنچه نگاه کردن مرد به آن جایز نیست پذیرفته مى شود.


31 - شهادت زن در رؤ یت هلال و اثبات اول ماه قابل قبول نمى باشد.


32 - زنان نباید از وسط معابر عمومى و اماکن شلوغ و پررفت وآمد حرکت کنند، بلکه باید آهسته از

مسیرهائى که نه خیلى خلوت باشد و نه خیلى شلوغ عبور نمایند.


33 - شایسته نیست زنان در اطاقهاى فوقانى و مکانهائى که در منظر اجنبى باشد بنشینند و

سکونت کنند.
34 - آم
وختن علوم و فنون که مستلزم اختلاط با مردان اجنبى بدون رعایت حدود شرعى باشد جایز نیست .
35 - فراگرفت
ن ریسندگى و بافندگى براى زنان مستحب است .


36 - آموختن سوره نور براى زنان ثواب فراوان دارد.


37 - آموختن سوره یوسف براى زنان کراهت ، و براى مردان استحباب دارد.


38 - اگر زنى مرتد شود و از اسلام برگردد، حاکم او را توبه مى دهد. اگر توبه کرد، او را رها مى

کنند. و اگر توبه نکرد، محکوم به حبس ابد با اعمال شاقه مى شود و او را در زندان به کارهاى

سخت وامى دارند و از خوردن و آشامیدن منع مى کنند جز مقدارى که جان او حفظ شود. و باید

خوراک نا مطبوع و بد مزه به او بخورانند و لباس زبر و خشن به او بپوشانند. وقت صلوة او را بزنند تا

نماز بخواند، و هنگام روزه او را بزنند تا روزه بگیرد.ولى حکم مرد مرتد قتل است .


39 - از زنان کافر جزیه گرفته نمى شود، ولى از مردانشان جزیه مى گیرند.


40 - هر گاه زمان زاییدن فرا رسد، لازم است هر کس در اطاق زایمان باشد بیرون رود تا کسى ناظر

عورت زن و کیفیت زاییدن نباشد.


41 - حضور حائض و زن جنب هنگام تلقین میت شایسته نیست .


42 - بر حائض یا جنب جایز نیست میت را داخل قبر قرار دهد.


43 - هر گاه زنى از جائى برخاست ، براى مرد جایز نیست بلافاصله در آنجا بنشیند، و نشستن مرد

درآنجا مادامى که سرد نشده کراهت دارد.


44 - جهاد بر زنان واجب نیست و جهاد زنان خوب شوهردارى است .


45 - حق شوهر بر زن از بزرگترین حقوق است .


46 - هر گاه زنى بمیرد سزاوارتر از همه براى خواندن نماز میت ، شوهر اوست .


47 - زن مسلمان نباید در حضور زنان یهودى و نصرانى برهنه شود، زیرا آنان زیبائیهاى او را براى

شوهران خود توصیف مى کنند و موجب مفسده مى شود.


48 - استعمال بوى خوش براى زن هنگام خروج از منزل جایز نیست .


49 - جایز نیست زنان خود را از حیث آرایش سر و صورت و پوشاک و غیره ، شبیه مردان بسازند.

زیرا رسول خدا مردانى را که خود را به زنان ، و زنانى را که خود را به مردان شبیه سازند، لعن

فرموده است .
50 - مکر
وه است زن خود را معطل کند و بدون شوهر باقى بماند.


51 - شایسته نیست ناخنهاى زن سفید دیده شود، هرچند با کمى حنا آن را رنگین سازد.


52 - روا نیست دستانش را در حال حیض خضاب کند، زیرا بیم تسلط شیطان بر او مى رود به طورى

که او را به سوى ارتکاب گناه سوق دهد.


53 - هر گاه زن در حال نماز نیازى داشته باشد باید دستهاى خود را بهم زند، ولى مرد باید با سر و

دست اشاره کند و بلند تسبیح بگوید.
54 - براى ز
ن جایز نیست بدون چادر و پوشش کامل نماز بخواند، مگر کنیز باشد. یعنى زن باید تمام

بدن جزگردى صورت ، و دست و پا، تا مچ را بپوشاند، ولى در مرد ستر عورتین کافى است .


55 - پوشیدن لباس ابریشمى و حریر و زربافت براى زن در نماز و غیر نماز و احرام جایز، ولى بر

مردان حرام است .
56 - بدست کرد
ن انگشترى طلا و آویختن زیورآلات حتى در نماز براى زن جایز است ، ولى بر مردان

حرام و موجب بطلان نماز مى باشد.
57 - ز
ن بدون جلب رضایت شوهر نمى تواند مالش را به مصرف برساند.


58 - زن بدون اجازه شوهر حق ندارد روزه مستحبى بگیرد.


59 - دست دادن زن با مرد اجنبى حرام است ، مگر از پشت پارچه و جامه .


60 - بیعت زنان از پشت لباس آنان است .


61 - زن بدون اذن شوهر جایز نیست به حج مستحبى برود.


62 - استحمام زنان در بیرون منزل کراهت دارد.


63 - سوار شدن زنان بر زین اسب ، دوچرخه و موتور سیکلت کراهت دارد.


64 - ارث زن نصف ارث مرد است .


65 - دیه نفس زن نصف دیه مرد است .


66 - دیه زن در جراحات بادیه مرد مساوى است تا اینکه به یک سوم دیه کامل برسد و بیش از آن

دیه جراحت در مرد بالامى رود و در زن پائین مى آید.


67 - هر گاه زنى بخواهد به تنهائى به امام جماعت اقتدا کند باید پشت سر امام بایستد، ولى اگر

ماءموم مرد باشد باید قدرى عقب تر در طرف راست امام بایستد.


68 - اگر زنى فوت کند کسى که بر او نماز میت مى خواند باید در مقابل سینه او بایستد و اگر

متوفى مرد باشد مصلى باید مقابل وسط بدن او بایستد.


69 - در هنگام به خاک سپردن میت ، زن را از پهنا، و مرد را از طرف سر باید درقبر گذاشت .


70 - هیچ شفاعتى براى زن نزد پروردگار بهتر از رضایت شوهر نیست .


تذکر: غیر از آنچه در خصال صدوق آمده ، وجوه افتراق دیگرى را نیز مى توان ذکر نمود.


71 - در نماز جماعت ، اقتداء زن به مرد جایز، ولى اقتداء مرد به زن جایز نیست .


72 - شرط صحت جماعت در مرد عدم حائل بین او و ماءمومین یا امام است ، در حالى که وجود حائل

بین ماءمومین زن یا بین زن با امام مانع صحت نیست .


73 - هر گاه پس از عقد و عروسى ، شوهر دیوانه شود، همسر حق فسخ نکاح دارد، ولى اگر زن دیوانه شد، شوهر حق فسخ ندارد.


74 - تکمیل تعداد لازم براى نماز جمعه باید مرد باشد و نمازگزار زن در تحقق شرائط کافى نیست .


75 - مرد نمى تواند خمس و زکات خود را به همسر خود بدهد، ولى زن مى تواند خمس و زکات

خود را به شوهرش بدهد.


76 - قضاءنماز و روزه واجب فوت شده پدر بر ولى میت و پسر ارشد خانواده واجب است بخلاف

مادر.
77 -
زنان باید همیشه از منتهى الیه طرف راست ، و مردان از وسط معابر عبور نمایند.


78 - پوشیدن لباس دوخته در حال احرام براى زن جایز، و براى مرد حرام است .


79 - پوشاندن سر در حال احرام بر مرد حرام ، و بر زن لازم است .


80 - پوشاندن صورت در حال احرام بر مرد جایز، و بر زن حرام است .


81 - کوچ زن از مشعر به منى پیش از طلوع آفتاب جایز است ، ولى براى مرد جایز نیست .


82 - انعقاد نذر زن متوقف بر اذن شوهر است .


83 - ربا میان پدر و فرزند جایز است ، ولى بین مادر و فرزند جایز نیست .


84 - بلوغ پسر اِتمام پانزده سال قمرى ، و بلوغ دختر اکمال نه سال قمرى است .


85 - در ازدواج دختر، اذن ولى (پدر یا جد پدرى ) شرط است به خلاف پسر، و اذن مادر کافى

نیست .
86 - ازد
واج مرد مسلمان با اهل کتاب به صورت موقت جایز است ، ولى ازدواج زن مسلمان با آنها

جایز نمى باشد.
87 - حق حضا
نت در پسر تا دو سالگى ، و در دختر تا هفت سالگى ، با مادر است .


88 - اختیار طلاق بالا صالة بامرد است و زن حقى در امر طلاق ندارد مگر تحت شرائط خاص که

ضمن عقد لازم ذکر شود.


89 - اگر مرد زنش را طلاق دهد بلافاصله مى تواند همسر دیگر اختیار کند. به خلاف زن که باید عده نگاه دارد.
90 - هرگاه مردى در مرض م
وت با زنى ازدواج کند و قبل از عروسى بمیرد، عقد نکاح باطل مى

شود، بر خلاف زن که اگر در مرض ‍ موت ، شوهر اختیار کرد و از دنیا رفت ، نکاح به قوت خود باقى است .
91 - اگر مرد در حال مرض ، همسرش را طلاق دهد
و با همان بیمارى پیش از گذشت یکسال بمیرد،

زن از او ارث مى برد، ولى اگر زن پس از عده بمیرد، مرد از او ارث نمى برد.


92 - شوهر از تمام اموال زوجه ارث مى برد، ولى زن از زمین ارث ندارد.


93 - سه خصلت : کبر، بخل و ترس در مرد مذموم ، و در زن ممدوح است .


94 - صحت طلاق متوقف است بر استماع دو مرد عادل ، و استماع زن در صحت آن اعتبار ندارد.


95 - پدر مى تواند فرزند صغیر خود را در صورت مصلحت به نکاح دیگرى در آورد، ولى مادر بر نکاح

فرزند ولایت ندارد.
96 -
نفقه زوجه و اولاد بر عهده شوهر است . و زن در تاءمین هزینه زندگى از نظر شرع مسئولیتى ندارد.
97 - براى اثبات دعا
وى مالى شهادت دو زن به جاى یک مرد بشمار مى آید.


98 - کندن مو و خراشیدن صورت در مصیبت براى مرد کفاره ندارد، ولى در زن کفاره دارد.


99 - مرد مى تواند بیش از یک زن داشته باشد، ولى زن بیش از یک شوهر نمى تواند اختیار کند.


100 - اگر زن بمیرد شوهر در صورت وجود اولاد، ربع مال ، و در صورت عدم اولاد، نصف مال زن را

ارث مى برد. ولى اگر مرد بمیرد همسرش در صورت وجود اولاد یک هشتم ، و در صورت عدم اولاد

یک چهارم مال شوهر را ارث مى برد.

.: Weblog Themes By SlideTheme :.